Opgavegericht werken

Opgavegericht samenwerken betekent dat inhoudelijke opgaven het vertrekpunt zijn voor het handelen door organisaties en individuen. Opgavegericht samenwerken heeft wel consequenties. Het betekent dat per opgave die verbindingen worden gezocht die nuttig en nodig zijn om de opgave te adresseren. Wat men wil bereiken, welke activiteiten, verbindingen of organiseervormen nodig zijn en wat ieders rol daarin is, bepaalt een organisatie niet alleen, maar is een samenspel met netwerkpartners. Opgaven gaan dwars over de grenzen heen van bestuurslagen, institutionele indelingen, domeinen en taakvelden.

Opgavegericht samenwerken leidt ertoe dat de opgave wordt opgepakt op het schaalniveau dat nodig is en met de partners die nodig zijn. De opgave dicteert als het ware welke partners betrokken moeten worden om haar te adresseren. Die betrokkenheid beperkt zich niet tot één sector, een bepaald schaalniveau of één type actor. De samenstelling van de samenwerking volgt de logica van de opgave. En wanneer we vanuit de opgave redeneren, tekent zich een divers netwerk af van organisaties, ondernemers en burgers die zich al dan niet bewust met die opgave verbonden voelen. Een voorheen onsamenhangend of zelfs onzichtbaar geheel transformeert zo in een collectief, een platform met potentie voor gecoördineerd gezamenlijk optreden.

Bovendien vraagt opgavegericht samenwerken een geïntegreerde benadering. Anders gezegd, de samenstelling, organiseervorm en de werkwijze volgt de opgave, in plaats van andersom. Bijvoorbeeld, om economische groei te stimuleren hebben we niet alleen een bevorderende ruimtelijk-infrastructurele omgeving nodig, maar moeten we tegelijkertijd investeren in passend arbeidsmarktbeleid en een gunstig en veilig leef- en vestigingsklimaat. Die brede blik is de meerwaarde van kijken vanuit de opgave als geheel, en niet alleen vanuit één specifiek taakveld of domein. En voorkomt dat opgaven worden gesimplificeerd of uiteengerafeld om ze in te passen in de structuur van de betrokken organisaties.  

Om de opgave nader te kunnen duiden is het belangrijk waar de opgave haar oorsprong vindt en wat in essentie de grootste uitdaging is. Daarmee wordt helder welke partijen er nodig zijn om het vraagstuk te adresseren. Iedereen die nodig is voor de opgave heeft een plek in de samenwerking en dat kan uitmonden in een heel diverse groep partijen. Opgavegericht samenwerken betekent dat niet de institutionele rituelen, procedures, belangen en doelen leidend zijn voor het handelen, maar dat een organisatie zich verbindt aan maatschappelijke opgaven en daarmee aan de andere partijen die zich rond de opgave begeven. Een samenwerking is kansrijk wanneer partijen bereid zijn te redeneren vanuit een opgave, elkaar tegemoet treden vanuit die opgave en zich eraan te verbinden.

Lees meer
Opgavegericht werken

Aanbevolen

Deze content hebben wij speciaal voor jou geselecteerd, deze is relevant voor het thema 'Opgavegericht werken'.