Een circulair procesmodel

Het circulaire procesmodel biedt een schematische weergave van het ontwikkelingsproces van een samenwerking en bestaat uit vier fasen. Het procesmodel kan gebruikt worden als ontwerp- of diagnose-instrument. Het geeft inzicht in de fasering en de status van het samenwerking: waar staan we, welke stappen hebben we al dan niet doorlopen en welke issues hebben we onder handen? Daarnaast is het kompas behulpzaam bij agendasetting. Het geeft houvast bij de keuze van de volgende stap, de aandachtspunten die daarbij moeten worden gehanteerd en de eisen die moeten worden gesteld aan de invulling van de rollen en de aard van het gesprek over samenwerking. Ten slotte is het kompas ook een analysekader. We zien regelmatig dat partijen in een samenwerkingsproces bepaalde stappen overslaan of veronachtzamen. Door het proces te faseren en te erkennen dat die fasen samenhangen, wordt een analysekader geboden.

Verkennen: dit gaat als eerste over de verkenning van de huidige situatie van de eigen organisatie, een verkenning van mogelijke partners in de regio en daarbuiten, en vervolgens een gezamenlijke verkenning van de opgave: wat hebben wij met elkaar te doen? We weten nu: waar gaat het over en wie doen mee. 

Richten: wij gaan met elkaar op zoek naar een antwoord op de gezamenlijke opgave. Daarbij gaan de partners met elkaar in gesprek over belangen om vervolgens te komen tot een gezamenlijke ambitie die recht doet aan maatschappelijke belangen en belangen van partners. Na de ambitie worden uitgangspunten geformuleerd die richting geven voor de gewenste vorm en de ontwikkeling van het samenwerken.

Inrichten: aan de hand van de uitgangspunten wordt gezocht naar een passende vorm van samenwerken. Vervolgens zal deze ontworpen en verder uitgewerkt moeten worden en vindt implementatie plaats.

Aan de slag: we gaan als partners met elkaar aan de slag waarbij wij werken aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Om de samenwerking goed te houden, is aandacht voor reflectie en vitaliteit cruciaal. Dat vraagt periodieke aandacht en investeren in elkaar en het samenwerken. 

Lees meer
Download
Een circulair procesmodel