Samenwerkingsassessment bouwteam Bruggen Oranje Loper

Aanleiding en vraagstuk

Bij complexe infrastructurele projecten zijn veel partijen betrokken. Zo ook bij het project ‘Bruggen Oranje Loper’. Het vervangen van deze bruggen is onderdeel van het programma Oranje Loper. Dit programma vernieuwt de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. Een goede samenwerking is bij dit soort projecten cruciaal voor het behalen van doelstellingen en het laten slagen van het project. Bij opdrachtgevers bestaat daarom al langer de behoefte om al “aan de voorkant” van een project bij de aanbesteding gegadigden te kunnen toetsen op samenwerkingsvaardigheid. Om dit te kunnen waarmaken, heeft de gemeente een samenwerkingsassessment ontwikkeld en uitgevoerd om gegadigden op samenwerking te toetsen.

Werkwijze

Eerst zijn samenwerkingscompetenties in kaart gebracht: welke competenties ziet de gemeente graag terug ziet in een project van deze aard en omvang? Uiteindelijk zijn er zes competenties gedefinieerd, waaronder betrouwbaar samenwerkingsgedrag, het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, adaptief vermogen en het omgaan met belangen. De zeven gegadigden kregen tijdens het assessment opdrachten op basis waarvan de assessoren het samenwerkingsgedrag konden observeren. De meeste opdrachten kwamen direct uit de samenwerkingspraktijk van dit type projecten.

Het mooie aan dit instrument is dat het zo isontworpen dat het assessmentrapport kan dienen als lerend instrument tijdens de PSU (Project Start Up). De uitkomsten zijn hiervoor mooie input. Zowel aannemers als de gemeente hebben hierdoor al vroeg in het proces ervaringen met elkaar opgedaan op basis van de bovengenoemde competenties. Hiermee staat de wijze van hoe de samenwerking vorm gegeven zal worden al vanaf de aanbesteding op het netvlies bij alle partners in het bouwteam.

Reflectie

Het was een innovatief project waar we in co-creatie continu hebben gekeken hoe we het assessment beter konden maken. Immers, voor velen was dit proces nieuw en daarmee innovatief. Voor Common Eye was het interessant om op deze manier creatief bezig te zijn met het toepassen van ons gedachtegoed rondom samenwerken in een aanbestedingsproces. Daarnaast zagen we dat deelnemers vanuit de opdrachtnemers erg positief waren over het assessment, dat was mooi om te zien.

Gedurende het traject zijn er veel nieuwe inzichten opgedaan. Zo zijn er samenwerkingscompetenties die op gespannen voet met elkaar kunnen gaan staan. Wanneer een aannemer zich vanuit een casus strikt houdt aan de gemaakte afspraken om geplande werkzaamheden niet te verzetten ondanks de druk uit omgeving en politiek maakt dat de aannemer op zichzelf een betrouwbare partner: afspraak is afspraak. Alleen toont de aannemer zich dan niet adaptief, en kan dus als ‘stug’ en ‘rigide’ worden gezien. In zo’n geval kun je niet tegelijk betrouwbaar én adaptief zijn. Hieruit blijkt dat het niet gemakkelijk is om te definiëren wat goede samenwerking is. Zo zwart-wit is een goede samenwerking niet, omdat dat dat altijd afhankelijk is van de context.  Een leerpunt dat hieruit voortkomt is dat hoewel we vaak wel een gedeeld beeld hebben bij wat goede samenwerking is, elk type project wellicht een ander soort mix van samenwerkingscompetenties nodig heeft.

Meer informatie

https://www.amsterdam.nl/projecten/oranjeloper 

Lees meer
Naam van de klantGemeente Amsterdam
SectorBouw en infra
PeriodeVoorjaar 2019 - januari 2020