Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

Aanleiding en vraagstuk

Albeda College en ROC Zadkine zijn onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met locaties in de regio Rijnmond. Van oorsprong hadden beide mbo’s afdelingen Techniek waarin alle technische opleidingen geclusterd waren. De overeenkomst in onderwijsaanbod en regio maakten de instellingen tot concurrenten. Daarnaast is het enerzijds een regio waar een grote vraag is naar goed opgeleide technische vakmensen vanuit bedrijven, waar nauw mee samengewerkt wordt om de opleiding goed te laten aansluiten, maar blijkt anderzijds dat jongeren moeilijk aan het werk komen.

De ROC’s waren het met elkaar eens dat het niet wenselijk was om onder deze omstandigheden te concurreren. Zo besloten zij de handen ineen te slaan en stappen te zetten naar een gezamenlijke positionering. Toewerken naar één technisch college wat fungeert als aanspreekpunt voor zowel het bedrijfsleven als de studenten: Het Techniek College Rotterdam. Binnen dit gezamenlijke college vielen zes scholen die opleidingen bieden binnen de technische sector, op het gebied van o.a. bouwen & wonen, IT & online en maakindustrie & onderhoud. De vraag aan Common Eye was tweeledig: ‘Hoe gaan wij als twee ROC’s samenwerken aan één technische propositie in de regio Rijnmond?’ en ‘hoe positioneren wij ons, wat is daarbij ons verhaal en wat is impact hiervan op ons onderwijsaanbod?’ 

Werkwijze

De ROC’s stonden in dit proces zelf aan het roer. Telkens werd de vraag gesteld: hoe kijken de direct betrokkenen aan tegen een keuze en welke informatie is er nodig om keuzes te kunnen maken? Zo heeft Common Eye ondersteunt bij het voeren van gesprekken binnen de verschillende gremia van de kwartiermakers van het college in reguliere overleggen en heidagen en het uitvragen van analyses van gegevens zoals regionale en landelijke cijfers over de studiekeuze en studentenaantallen. De instellingen gaven op basis van hun eigen kennis en expertise vorm aan deze analyses. Op deze manier werd stap voor stap helder hoe het college vorm zou krijgen. Daarnaast werden de kwartiermakers begeleid in het vormgeven van het nieuwe college en werden een aantal managementteams van de scholen begeleid in aanloop naar de start van het samenwerken in het nieuwe college.

Reflectie

Het traject om te komen tot één college was een ingewikkeld proces. De scholen hebben gemeenschappelijke belangen maar ook hun eigen belangen, waar het gesprek goed over gevoerd moest worden. Daarnaast was de positionering van het college een uitdaging. Hierbij was het recht doen en balanceren met maatschappelijke belangen, de belangen van de student, van het bedrijfsleven en vanzelfsprekend van de medewerkers. Hoe sluit je goed op beide doelgroepen aan? Uiteindelijk is er een samenwerkingsovereenkomst opgeleverd met een ambitie en strategie voor het nieuwe college en een positionering voor in de startsituatie voor de zes scholen. De twee ROC’s zijn gaan samenwerken onder de naam het Techniek College Rotterdam en hebben zo een gezamenlijke positionering in de regio.

Lees meer
Naam van de klantAlbeda College, ROC Zadkine en Techniek College Rotterdam
SectorOnderwijs