Eerstelijnszorg

Vraagstuk

De betrokken organisaties waren bezig met een pilot waar eerstelijnsverpleegkundigen vanuit gezondheidscentra en/of huisartspraktijken werden ingezet voor de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze eerstelijnsverpleegkundigen voerden de verschillende functies op het vlak van begeleiding, ondersteuning, regelwerk, zorgcoördinatie en casemanagement uit. Bekostiging van de eerstelijnsverpleegkundigen was mogelijk door drie bestaande geldstromen te bundelen (S1 Wijkverpleging, S2 Wijkverpleging (casemanagement dementie) en S3 prestatie Ouderenzorg (huisartsenzorg).

Het doel van de pilot was het versterken van de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en het sociale domein t.b.v. kwetsbare ouderen, en ouderen of chronisch zieken met complexe problematiek waaronder dementie. 

Oplossing

Er is eerst een onderzoek uitgevoerd gericht op twee vragen: Hoe functioneert de pilot eerstelijnsverpleegkundigen als we kijken naar:

  1. Samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk
  2. De triple aim doelstellingen voor de populatie kwetsbare ouderen.

Vervolgens is een analyse gemaakt op basis van bevindingen uit de cijfers van huisartsen en het ziekenhuis, casuïstiek, diverse interviews en enkele werksessies met professionals en cliënten. Deze brede aanvliegroute bood goed inzicht in het effect van de inzet van eerstelijnsverpleegkundige op beide vraagstukken, maar ook de verbeterpunten zoals de integratie van de administratie en regelgeving aan de achterkant. Eveneens gaf het inzicht in de condities die het inzetten van deze verpleegkundigen effectief maakt, zoals de korte lijnen met de huisartsen.

Opgeleverd

Het onderzoek heeft geleid tot een uitgebreid rapport op basis waarvan de samenwerkingspartners de pilot gedeeltelijk structureel om hebben kunnen zetten. Gedeeltelijk, omdat de combinatie van drie functies is losgelaten doordat de taken verbandhoudend met casemanagement dementie teveel tijd vergden en de twee andere functies in het gedrang kwamen. Er is gekozen voor het regulier voorzetten van deze functionaris onder de naam praktijkverpleegkundige, standaard gekoppeld aan de huisarts met een focus op kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Op dit moment zijn er 14 praktijkverpleegkundigen werkzaam in de regio Zoetermeer/Benthuizen. Van deze 14 praktijkverpleegkundigen hebben 9 personen een combinatiefunctie praktijkverpleegkundige en onafhankelijke wijkverpleegkundige (Plicare).

Lees meer
Naam van de klantVeertien huisartsenpraktijken, aangesloten bij de Stichting Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) en VVT organisaties Vierstroom Zorg Thuis en Plicare.
SectorZorg
PeriodeMei 2017 - augustus 2017